• Adókedvezmény
  A magánszemély abban az esetben jogosult a lakáscélú hitellel összefüggő adókedvezmény érvényesítésére, ha az általa a lakáscélú kedvezmény alapjául szolgáló lakáscélú felhasználásra felvett hitel/hitelek összege a 15 millió, illetőleg a 10 millió forintot nem haladja (nem haladta) meg. Adós Minden nagykorú, cselekvőképes magánszemély, aki megfelel a banki adósminősítés szabályainak. A hiteligénylő a kölcsönszerződés megkötése után adóssá válik.
 • Adósnyilvántartás
  A bankok a késedelmesen fizető rossz adósaik (kezesek is) adatait megküldik egy központi nyilvántartásba (Központi Hitelinformációs Rendszer=KHR, régebben BAR). A késedelem kritériuma, ha az adós min. 3 hónapig nem fizeti a törlesztését, illetve a ki nem fizetett tartozás meghaladja a mindenkori minimálbér összegét. Aki egyszer bekerült az adósnyilvántartásba, csak akkor kerül ki onnan, ha a hitel törlesztésétől számítva 5 év eltelt. A kezesek akkor kerülnek be a nyilvántartásba, ha a bank felszólította őket az adós helyetti fizetésre és ezen kötelezettségüknek nem tettek eleget. Adóstárs Az a személy, aki az adóssal együtt vállal visszafizetési kötelezettséget, és aki lehet pl. az adós házastársa vagy élettársa.
 • Annuitás
  Annuitás esetén minden törlesztőrészlet megegyezik, így a hitelfelvevő minden törlesztési időpontban azonos összegű törlesztő részletet fizet.
 • Állami kamattámogatású jelzáloghitel
  Igényelheti minden 18. életévét betöltött kölcsönigénylő, kölcsönadós, vagy kölcsönadósok a jogszabályban meghatározott lakáscélokhoz ha lakás adásvétele esetén nem közeli hozzátartozója, élettársa az eladónak, és e korlátozás alól kivételt csak a nem házastársi, élettársi tulajdonközösség megszüntetése képez, ha lakásépítés, -bővítés, -vásárlás esetén az igénylőknek-adósoknak és ezek házastársának, élettársának, szülői felügyelete alatt álló kiskorú gyermekeinek, és az egyéb együttköltöző személyeknek jelzáloglevél kamattámogatott és kiegészítő kamattámogatott és egyéb, pl.: törlesztési támogatást élvező lakásépítési, -vásárlási, -bővítési célú kölcsöne nincs, vagy a fennálló kölcsönének visszafizetéséről – a kölcsönszerződés megkötésétől számított – 360 napon belül gondoskodniuk kell, de kivételek e feltételek alól, a szülő és nagyszülő, ha nagykorú gyermekének, unokájának kölcsönügyletében adóstárs vagy adóstárs lesz, és nem szerez tulajdont. Kamat: új lakás vásárlása esetén 5,3%-tól, használt lakás vásárlása esetén 6,9%-tól + kezelési költség Futamidő: maximum 35 év Támogatás időtartama: 20 év Hitel maximum összege: új lakás vásárlása esetén 15 millió forint, használt lakás vásárlása esetén 5 millió forint. Új és használt ingatlan vásárlásához, új ingatlan építéséhez, valamint korszerűsítéshez vagy bővítéshez igényelhető. A hitel igénylés alapfeltétele az önerő megléte, és az igazolható rendszeres havi jövedelem. (Az önerő a megvásárolni/építeni/korszerűsíteni/bővíteni kívánt ingatlan piaci értékének a 44-50%-a lehet, vagy ennek hiányában az önerő kiegészítő ingatlanfedezettel csökkenthető vagy akár ki is váltható).
 • Árfolyam
  Egy adott deviza/valuta és egy másik deviza/valuta vonatkozásában naponta hivatalosan jegyzett és közzétett vételi és eladási (átváltási) árat jelenti. BAR (Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer) Célja, hogy támogassa a pénzügyi intézmények üzleti tevékenységét, hitelezési és ügyfél-minősítési munkáját, csökkentse a hitelnyújtás kockázatát. A rendszer tartalmazza minden természetes személy adatát, aki a pénzügyi intézményekkel kötött hitel- vagy hiteljellegű szerződését vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (bankkártya, csekk) felhasználására irányuló szerződését – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben meghatározott módon – megszegte. Olyan adós kerülhet be a rendszerbe, aki hitelszerződésben vállalt kötelezettségeinek 90 napot meghaladóan, összegszerűségében pedig a minimálbért meghaladóan nem tett eleget. Az említett feltételek fennállta esetén a szerződésszegő ügyfelek adatai a BAR rendszer adatbankjában rögzítésre kerülhetnek és ettől kezdve a pénzügyi intézmények számára hozzáférhetővé válnak. E tény egy esetleges későbbi hiteligénylés elbírálásakor, annak elutasításhoz vezethet. A bankok gyakorlata a BAR listásokkal szemben: Jövedelemalapú személyi hitel kérelemkor mindig elutasításra kerülnek. Ingatlan hiteleknél vannak olyan pénzintézetek, amelyek jó adóstárssal elfogadják a listás hiteligénylőket is. A Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer a természetes személyekre vonatkozó azonosító adatokat az adós tartozásának megszűnését követően legfeljebb öt évig tarthatja nyilván és kezelheti azzal, hogy adós a róla nyilvántartott adatokba való betekintési jogát a vele szerződő hiteladat-szolgáltató közvetítésével gyakorolhatja.
 • Birtokbaadás
  Lakásvásárlás esetén általában a teljes vételár kiegyenlítésének időpontjával azonos időpontban kerül sor a lakás birtokba adására. A lakásból az eladónak ki kell jelentkeznie az önkormányzatnál, ott senki más sem maradhat bejelentve. A vevő a birtokbavételtől kezdve jogosult arra, hogy az ingatlant használhassa, viszont a lakás terheinek viselése (közüzemi díjak, közös költség stb.) is az ő feladata lesz ezentúl.
 • Deviza
  A nemzetközi elszámolásokban készpénzt helyettesítő fizetési eszköz gyűjtőneve.
 • Deviza árfolyam
  Valamely meghatározott devizának egy más ország pénznemében kifejezett ára (pl. 1 euró = 270 forint.)
 • Devizabelföldi
  Az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa), a tizennégy éven aluliak esetében pedig a személyi azonosítóról kiadott hatósági igazolványa van, illetve azokkal rendelkezhet. A vállalkozás és a szervezet, ha a székhelye belföldön van, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozása.
 • Devizahitel
  Olyan jelzálog fedezet mellett nyújtott hitel, melynek kölcsönösszege a kölcsönszerződésben meghatározott külföldi pénznemben kerül nyilvántartásra és elszámolásra, azonban magyar forintban kerül folyósításra és a törlesztést is forintban kell teljesíteni, a kölcsönszerződésben foglaltaknak megfelelően.
 • Devizakülföldi
  Az a természetes személy, akinek nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa) és azzal nem is rendelkezhet. A vállalkozás és szervezet, ha a székhelye külföldön van, a devizabelföldi vállalkozás és szervezet külföldi fióktelepe, a devizakülföldinek a belföldön lévő képviselete, a vámszabadterületi társaság, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha az vámszabadterületen van.
 • Dologi adós
  Az a személy, aki a hitel visszafizetés biztosítékaként a tulajdonában lévő ingatlant ajánlja fel biztosítékként. Az ingatlanra jelzálogjog lesz ez alapján bejegyezve – jelentése megegyezik a zálogkötelezett jelentésével.
 • Elidegenítési és terhelési tilalom
  Ilyen tilalom esetén a tulajdonjog másra nem ruházható át és az ingatlan nem adható biztosítékul sem (pl. jelzálog tárgyaként). Alapulhat jogszabályon, bírósági határozaton és szerződésen is. A tilalom jogosultjának hozzájárulásával azonban utólag köthető pl. adásvételi szerződés.
 • Előleg
  A foglalóval ellentétben az előleg nem szerződést biztosító kötelezettségvállalás, hanem előre fizetés, vételár részlet. Bizonyos súllyal bír, de a szerződés meghiúsulása esetén az előleg teljes összege visszajár.
 • Első ranghelyű zálogjog
  Az ingatlan-nyilvántartásban az iratok (pl. bankkal kötött kölcsön- és jelzálog-szerződés) földhivatalba való benyújtásának sorrendjében kerülnek bejegyzésre a zálogjogok. Ennek a sorrendnek (ún. ranghely) azért van jelentősége, mert ezen rangsornak megfelelően jutnak a zálogjogosultak (lakáshitel esetén a bankok) az ingatlan értékesítését követően a pénzükhöz abban az esetben, ha az adós ügyfél nem fizeti meg a tartozását. Ez az oka annak, hogy a bankok többnyire tehermentes (amin pl. nincs zálogjog bejegyezve) ingatlant fogadnak csak el az általuk nyújtott hitelek fedezetéül.
 • Előtörlesztés
  A Ptk. megengedi, hogy a hitelfelvevők minden külön díjazás nélkül a futamidő alatt bármikor visszafizessék az általuk felvett hitel hátralékos tőkerészét. A jelzáloghiteleknél viszont a hitelek és a jelzáloglevelek futamidejének szinkronban kell lenniük, ezért csak a jelzálogbank hozzájárulásával, rendszerint meghatározott idő leteltével és különdíj felszámolásával fizetheti vissza az adós korábban a kölcsönt.
 • Elővásárlási jog
  Amennyiben az elővásárlási joggal terhelt ingatlan tulajdonosa a lakást el kívánja adni, az eladás előtt meg kell kérdeznie az elővásárlási jog jogosultját, hogy a leendő vevővel kötendő szerződés feltételei szerint (pl. ár, fizetési feltételek stb.) meg kívánja-e vásárolni a lakást. Amennyiben a jogosult elővásárlási jogával él, az adásvételi szerződést az eladó nem a vevővel, hanem a jogosulttal köti meg ugyanolyan feltételekkel. Amennyiben az elővásárlásra jogosult nem él ezzel a jogával vagy 8-15 napon belül nem nyilatkozik az ajánlatról, az eladó köteles olyan feltételekkel megkötni a szerződést a vevővel, mint amilyen feltételeket a jogosulttal közölt. Az elővásárlási jog adásvételi szerződésbe foglalt kikötésen vagy jogszabályon alapul. Jogszabályon alapul pl. az az eset, ha a föld és a rajta lévő épület tulajdonosai különböző személyek: ebben az esetben a föld tulajdonosát az épületre, az épület tulajdonosát a földre illeti meg elővásárlási jog.
 • Életkor
  alatti gyermekes házaspárok, élettársak, gyermeküket egyedül nevelő szülők, stb.
 • Építési költség
  a következő kiadásoknak ténylegesen megfizetett, lakásra jutó hányada: a lakás, a lakóépület szerkezetének, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei, a lakások rendeltetésszerű használhatósághoz szükséges helyiségeknek, melléképületeknek (tüzelőanyag-tároló, lomkamra stb.), melléképítményeknek (hulladéktartály-tároló, közműpótló építményeknek és berendezések, közmű-becsatlakozás építményei stb.), valamint egyéb építményeknek (lakótelek homlokvonalán álló kerítés, az építésügyi hatóság által előírt kerítés, az épület megközelítését szolgáló tereplépcső, lejtő és járda, valamint támfal és szivárgó övárok) gépkocsitároló építési költségei, a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei, a lebonyolítási költségek, a műszaki tervezési költségek, a jogszabály alapján fizetendő út- és közműfejlesztési hozzájárulás, távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások, a közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások, az építmény megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei (tereprendezés, földkiemelés és deponálás), az építmény megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek (épületek, építmények bontása), valamint a telek ára.
 • Értékbecslés
  Az ügyfelek által biztosítékul felajánlott ingatlan(ok) vizsgálata, amely helyszíni szemléből áll, és amelynek végeredményeképpen a hivatalos értékbecslő írásos elemzést készít, megindokolva az általa meghatározott értéket.
 • Fedezet
  Gyűjtőfogalom, mely magában foglalja azon biztosítékokat (pl.: ingatlan, kezesség stb.) melyekből a bank nem szerződésszerű adósi/adóstársi teljesítés esetén választása szerint kielégítést kereshet, azaz kintlévősége megtérülhet.
 • Fedezeti limit
  A fedezetként felajánlott ingatlanok hitelbiztosítéki értéke alapján maximálisan nyújtható kölcsön nagysága. A fedezeti limit csak jogszabályi előírások alapján számítható ki.
 • Fedezetként elfogadható ingatlanok
  A hitel fedezetéül csak Magyarország területén található, terheletlen, rendezett tulajdoni lappal rendelkező, önállóan forgalomképes, jelenlegi állapotában is rendeltetésszerű használatra alkalmas, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett lakóingatlan (családi ház vagy lakás), hétvégi ház, garázs, üzlethelyiség, iroda, építés alatt álló ingatlan, illetve építési telek fogadható el. A fedezetül felajánlott ingatlan(ok) tulajdoni lapján a tulajdonos(ok) bejegyzett tulajdonjogának kell szerepelnie, illetve lakás/ház vásárlása esetén az ügyfél tulajdonjog bejegyzésére irányuló kérelme szerepelhet széljegyként. Állami kezességvállalás a közszféra alkalmazottainak (tanároknak, önkormányzati, egészségügyi, igazságügyi dolgozóknak, stb.) A kedvezményre az jogosult, aki legalább három éve már közalkalmazottként dolgozik. A garanciavállalás a kamattámogatott hitel jelzáloggal nem biztosított részére szól és azért a hitelfelvevőnek – amíg közalkalmazott – nem kell garanciadíjat fizetnie. A közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor is megmarad az állami garancia, ám akkor már meg kell fizetni a garanciadíjat. Jogosultak: akik nem rendelkeznek lakással, és vidéken 8, a fővárosban vagy megyei jogú városokban 12 millió forintosnál nem drágább lakást akarnak vásárolni. Fiatalok lakáskölcsönéhez kezességvállalás (Fészekrakó program) A lakáscélú hitelfelvételt kísérő állami garanciavállalás megteremtésének köszönhetően már tíz százalékos önerővel is lehet lakást vásárolni. A 10-20%-os önerő biztosításához más lakástámogatás is felhasználható (pl.: lakásépítési kedvezmény, munkáltatói támogatás, önkormányzati támogatás). Az állami kezességvállalás a lakás hitelfedezeti értékével nem fedezett kölcsönrészre történik. Igényelhetik: lakással nem rendelkező 30 év alatti házastársak, élettársak, gyermeket egyedül nevelő személyek. Feltétel, hogy a lakás vételára vagy építési költsége nem haladhatja meg: Budapesten és megyei jogú városokban használt lakás esetén a 12 millió forint-ot, új lakás esetén a 15 millió forint-ot, (telekár nélkül). Vidéken használt lakás esetén a 8 millió forint-ot, új lakás esetén a 12 millió forint-ot. A nyújtott kölcsön nem haladhatja meg a lakás vételárának 90%-át. A támogatás mértéke a hitelcél szerinti lakásingatlan hitelbiztosítéki értékének 60%-t meghaladó kölcsönrészre. Az igényléshez a hitelcélt és a hitelképességet igazolni kell, a családi állapotról pedig nyilatkozni szükséges. Fiatalok Otthonteremtési Támogatása 35 év alatti, gyermeket nevelő házaspárok, élettársak és gyermeket egyedül nevelők a fél szocpolt már használt lakás vásárlására is felhasználhatják, a szocpolhoz hasonlóan vissza nem térítendő támogatásként. A fél szocpolra azok jogosultak, akik nem rendelkeznek lakással, és vidéken 8, a fővárosban vagy megyei jogú városokban 12 millió forintosnál nem drágább lakást akarnak vásárolni. A szocpol növekedésének köszönhetően emelkedett a fél szocpol támogatás mértéke is, egygyermekes családok 450 000, a kétgyermekesek 1 200 000, a háromgyermekesek 1 900 000, míg a négygyermekes családok 2 300 000 forintnyi támogatást kapnak lakáscéljaik megvalósításához.
 • Foglaló
  A foglaló a szerződést biztosító mellékkötelezettség, amely a szerződés teljesítését szolgálja azzal, hogy a szerződést megszegő felet valamilyen anyagi hátránnyal sújtja, tehát visszatart a szerződésszegéstől
 • Folyósítási díj
  Folyósítás esetén az Ügyfél folyósítási díjat köteles fizetni az Üzletszabályzat, illetve a Pénzügyi vállalkozás mindenkori Hirdetményében közzétett feltételek szerint. A folyósítási díj a jóváhagyott kölcsönösszegre vetítve kerül felszámításra, megfizetése ingatlanvásárlás célú, vagy hitelkiváltás esetén a folyósításig, egy összegben esedékes, szabadfelhasználás célú kölcsön esetén a kölcsön összegéből kerül levonásra.
 • Folyósítási árfolyam
  A deviza alapú hitel forintban történő folyósítása esetére, valamint az Üzletszabályzatban, illetve a kölcsönszerződésben meghatározott egyéb esetekben a Hitelező által meghatározott és alkalmazott, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben kifüggesztett, valamint a Hitelező internetes honlapján közzétett napi árfolyam.
 • Folyósítás napja
  Az a nap, amely értéknapon a kölcsön (rész)összegével a Hitelező az Ügyfél hiteltartozásának nyilvántartására szolgáló számláját megterheli.
 • Futamidő
  A hitel folyósítása és a hitel lejárata között eltelt idő. Rövid lejáratú az éven belüli, középlejáratú az 1-5 év közötti, míg hosszú lejáratú az 5 éven túli hitel.
 • Gyermek
  Gyermek az, aki a 16. életévét még nem töltötte be, vagy már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem érte el. Vagy a 16. életévét már betöltötte, de testi vagy szellemi fogyatékossága (betegsége) miatt munkaképességét legalább hatvanhét százalékban elvesztette és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
 • Használatbavételi engedély
  A használatbavételi engedélyt az építtetőnek az építésügyi hatóságtól az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor – a használatbavétel előtt – kell kérnie. Jogerős használatbavételi engedély hiányában nem szabad használni az építményt.
 • Haszonélvezeti jog
  Jogosultja valaki más személy tulajdonában levő ingatlant rendeltetésének megfelelően birtokolhatja, használhatja és hasznosíthatja. Leggyakoribb fajtája az özvegyi jog, amelynek esetén a túlélő házastárs jut haszonélvezethez, valamint az az eset, amikor családtagok úgy ajándékoznak egymásnak ingatlant, hogy az ajándékozó a saját részére haszonélvezetet biztosít az ingatlanon.
 • Házastársi vagyonközösség
  A házasság megkötésével a házastársak között a házassági életközösség idejére házastársi vagyonközösség keletkezik. Ennek megfelelően a házastársak osztatlan közös tulajdona mindaz, amit a házassági életközösség ideje alatt akár együttesen, akár külön-külön szereztek, kivéve azt, ami valamelyik házastárs különvagyonához tartozik.A házastárs különvagyonához tartozik: a házasságkötéskor megvolt vagyontárgy, a házasság fennállása alatt öröklés jogcímén szerzett vagy ajándékba kapott vagyontárgy, a személyes használatra szolgáló és szokásos mértékű, mennyiségű vagyontárgy, a különvagyon értékén szerzett vagyontárgy. Az a különvagyonhoz tartozó tárgy, amely a mindennapi közös életvitelt szolgáló, valamint a szokásos mértékű berendezési és felszerelési tárgy helyébe lép, tizenötévi házassági együttélés után közös vagyonná válik.
 • Hirdetmény
  A lakossági kölcsön kondícióiról szóló, az ügyleti kamatokat, késedelmi kamatot, jutalékokat, egyéb díjakat és az Adóst terhelő egyéb költségeket, az előtörlesztés minimális és maximális összegét, az Üzletszabályzat rendelkezései módosításának közzétételét tartalmazó, a Társaság ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett, valamint az internetes honlapon közzétett tájékoztató.
 • Hitelbírálat
  Összetett banki kockázatelemzési munkafolyamat, mely a konkrét hiteligénylés kapcsán állapítja meg a bank által folyósítható hitel nagyságát. A bank saját hitelbírálati szabályzata alapján többek között vizsgálja az igénylő vagyoni – jövedelmi viszonyait, fizetési fegyelmét, a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan hitelbiztosítéki értékét.
 • Hitelbiztosítéki érték
  Az értékbecslő által megadott érték, ami nem az értékelt ingatlan forgalmi értéke, hanem az az érték, amelyen a bank figyelembe veszi fedezetként az ingatlant. Összege a hitelintézet által meghatározott forgalmi értéknél kb. 10-20 %-kal alacsonyabb érték. Értéke egyedi, függ a vizsgált ingatlan állagától, elhelyezkedésétől, típusától, értékesíthetőségétől, minőségétől, műszaki állapotától, fekvésétől stb. Ez a bank által adható hitel alapja.
 • Hitelkamat
  A hitelkamat a referenciakamat és a KHR-kiegészítő kamat összege. A hitelügylethez kapcsolódó kockázati kamatfelár és az alkalmazott referenciakamat egyedi megállapodás alapján kerül meghatározásra az ügylet és az Ügyfél kockázata, a futamidő, valamint az esetlegesen vonatkozó jogszabályok függvényében.
 • Hozam
  Egy befektetés megtérülését jelző szám, amelynek segítségével általában lehetővé válik az összehasonlítás más befektetésekkel. Általában éves szintre számítva és százalékban adja meg, hogy egységnyi befektetés mennyi bevételt hoz az eredeti tőke visszafizetésén felül, de megadható forintban is.
 • Hozzátartozó
  A jelzálogjog célja annak biztosítása, hogy a hitelező által nyújtott szolgáltatást (a kölcsönt és annak járulékait pl. kamat, kezelési költség stb.) visszakapja. Ennek elmaradása, azaz a tartozás nemfizetése esetén a jelzálogjoggal terhelt ingatlan – meghatározott szabályok szerint – pénzzé tehető (eladható) és e vételár a tartozás rendezésére fordítható.
 • Jelzáloghitel
  Jelzálog fedezettel folyósított hitel. A hitelfelvevő a kölcsönt az ingatlanra, mint fedezetre kapja, jövedelmétől függetlenül. Az ingatlanra a bank jelzálogjogot jegyez be. A hitel általában lehet lakáscélú (pl. vétel, bővítés) vagy szabad felhasználású.
 • Jelzáloglevél
  A jelzáloglevél olyan hosszú lejáratú (leginkább az államkötvényhez hasonlítható) értékpapír, amelyet 6–8-10 évre vagy még többre vásárolnak meg a befektetők, s a biztonságát a hitelek mögött lévő, fedezetként lekötött ingatlanok jelentik.
 • Jelzálogjog ingatlanon
  Ingatlan valamely szerződéses kötelezettség biztosítására biztosítékként való lekötése, mely a földhivatali tulajdoni lapon bejegyzésre kerül.
 • Kamatperiódus
  Az az időszak, amely alatt az ügyfél kölcsönének kamata nem változik. Az ügyfél a hiteldöntést megelőzően választhatja, és a hitel teljes futamideje alatt már nem változtatható meg.
 • Kamatperiódus fordulónapja
  A kamatperiódusnak megfelelő időtartam elteltét követő és a kezdőnappal megegyező naptári nap.
 • Kamattámogatás
  Olyan támogatási forma, melyet az állam a lakáskölcsönök kamatainak megfizetéséhez nyújt, így az ügyfeleknek csak a támogatással csökkentett kamatokat kell megfizetniük.
 • Kedvezményezett
  Az a természetes vagy jogi személy, akinek javára valamilyen szolgáltatást vagy fizetést teljesíteni fognak.
 • Kezdőnap
  Az a naptári nap, amelyen a kölcsön első teljes kamatperiódusa kezdődik.
 • Kezelési költség
  A kezelési költséget, amelyet a havi törlesztésekkel együtt fizetjük, háromféle módon számítják a bankok: Havonta számolják az éppen aktuális tőketartozásra vetítve, így tulajdonképpen kamatként viselkedik. Az ügyfelek szempontjából ez a legkedvezőbb megoldás. A legtöbb bank által alkalmazott megoldás, hogy a kezelési költséget az év elején fennálló tőketartozásra vetítik, így évenként a kisebb tőketartozás miatt csökkenő összegű kezelési költséget fizetünk. Az ügyfelek szempontjából legdrágább megoldásnál a kezelési költséget a teljes futamidő alatt a folyósított hitelösszegre vetítik.
 • Késedelmi kamat
  A hitel késedelmes törlesztése esetén a bank által felszámított büntető kamat.
 • Készfizető kezes
  Az a személy, aki jövedelmét és vagyonát ajánlja fel a hitel-visszafizetés biztosítékaként. Az adós nemfizetése esetén a hitelező bank közvetlenül a kezeshez fordulhat a hitel törlesztése érdekében.
 • KHR-kiegészítő kamat
  A Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott Adósok esetén a Hitelező jogosult a mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott kiegészítő kamat felszámítására az ügyleti kamaton felül. Kiegészítő állami kamattámogatású jelzáloghitel Új lakást építő vagy ilyen lakást vásárló, ilyen típusú támogatásban még nem részesült házaspár, gyermekét nevelő személy. Kamat: 5,3% -tól+ kezelési költség Futamidő: maximum 35 év ( banktól függően) Támogatás időtartama: 20 év Hitel maximum összege: 15 millió forint Csak új építésű ingatlan vásárlására/építésre vonatkozik. A hiteligénylőnek egy időben több támogatott hitele nem lehet. Az ingatlan értéke – telek hányad nélkül- nem haladhatja meg a 30 millió forintot. Az igénybe vevők köre: házaspár vagy gyermeket eltartó személy. A hiteligénylés alapfeltételei az önerő megléte és az igazolható rendszeres havi jövedelem. (Az önerő a megvásárolni/építeni kívánt ingatlan minimum 30%-a lehet, vagy ennek hiányában az önerő kiegészítő ingatlanfedezettel csökkenthető vagy akár ki is váltható.)
 • Kondíció
  A termék igénybevételével járó feltételek.
 • Korszerűsítés
  Korszerűsítésnek minősül a lakás komfortfokozatának növelése céljából víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése, ill. belső hálózatának kiépítése, fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs, központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújítható energiaforrások (pl. napenergia) alkalmazását is, az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, a külső nyílászárók energiatakarékos cseréje, tető cseréje, felújítása, szigetelése. A korszerűsítés része az ehhez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés közvetlen költségeinek 20 %-áig. E munkákhoz csak az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőségi igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló rendelet szerinti megfelelőségi igazolással rendelkező termékeket lehet felhasználni. A fenti kategóriákba nem tartozó munkálatokra korszerűsítési kölcsön nem nyújtható.
 • Közalkalmazotti hitel
  A kormánydöntés a közalkalmazottak lakáshoz jutását könnyíti meg azzal, hogy kiterjesztette rájuk – valamint a bírósági és ügyészségi dolgozókra – az eddig csak köztisztviselőknek és fegyveres testületek tagjainak járó állami kezességvállalást. A kedvezményre