Cascó

Tájékozódjon a lehetőségekről, ismerje meg a szerződéskötés feltételeit.


Online biztosításkötés

CASCO kalkulátorunk segítségével számos ajánlat közül tudja kiválasztani, az Ön igényeinek legmegfelelőbb szerződést. Ajánlataink a teljes körű casco szolgáltatásait tartalmazzák, azaz kiterjed a töréskárra, elemi károkra, lopásra és részlopásra valamint az önálló üvegkárra.
A következőkben részletes tájékoztatást adunk a CASCO biztosítással kapcsolatban.

Mely kockázatokra nyújt fedezetet a CASCO?

Teljeskörű CASCO:

 • Elemi kár, a gépjárművet, alkatrészét, tartozékát károsító tűz, villámcsapás, robbanás, földcsuszamlás, kő- és földomlás, természetes üreg vagy talajszint alatti építmény beomlása, legalább 15m/mp sebességű szélvihar, felhőszakadás, árvíz, belvíz, egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg és hónyomás által okozott kár.
 • Töréskár, mely a gépjármű alkatrészeiben, tartozékaiban baleseti erőhatás által keletkezett sérülésekre, továbbá idegen személy által okozott rongálásra nyújt fedezetet.
 • Lopáskár, a megfelelően lezárt és az előírtak szerint működtetett biztonságtechnikai berendezések mellett a gépjármű, vagy alkatrészeinek ill. tartozékainak ellopása, elrablása; valamint e cselekményekkel vagy kísérletükkel összefüggésben keletkezett sérülése
 • Üvegtörés, mely a gépjármű ablaküvegeiben baleseti jelleggel keletkezett sérülések, továbbá idegen személy által okozott rongálás során keletkezett károk megtérülését szolgálja.

A CASCO biztosítás a gépjármű széria kivitelű tartozékaiban keletkezett károkra nyújt szolgáltatást. Az utólag beépített vagy a szériakivitel felett rendelt tartozékok csak abban az esetben biztosítottak, ha az ajánlatban felsorolásra kerültek, és az extra tartozékok pótdíját megfizették.

Mire nem terjed ki a CASCO biztosítás
Az olyan károkra, amelyek háborús jellegű eseményekkel vagy bármilyen tömegmegmozdulással, terrorcselekményekkel, versennyel, sugárzó anyagok és termékek hatásával összefüggésben keletkeztek.
Az olyan tűz- és robbanáskárokra, amelyek a gépjármű hatósági engedély nélkül átalakítása miatt, vagy az alapbiztosítás fedezeti körébe nem tartozó töréskárával okozati összefüggésben következtek be.
A biztosítási feltételekben részletezett olyan alkatrészek és tartozékok káraira, amelyeket le-, illetve kiszerelt állapotban tároltak.
A szerződéskötést követően beépített azon extratartozékokra, amelyeket a szerződés mellékleteként nem tüntettek fel.
Azon töréskárok, amelyek nem baleseti jelleggel, pl. alkatrész anyagfáradásából eredő törés, hűtőfolyadék megfagyásából adódó mechanikus károk miatt keletkeztek.
Különleges gépjárműben – például daruval felszerelt gépjármű, markológép stb. annak munkavégzése közben bekövetkező károkra.
Nem téríti meg a biztosító a lopás- és poggyászkárt, ha az nemesfémből, drágakövekből készült ékszerekben vagy azok felhasználásával készült tárgyakban, készpénzben, értékpapírban, értékcikkben, okmányokban, valamint a személyi használat körét meghaladó vagyontárgyakban – például munkaeszközök, kereső tevékenységgel kapcsolatos egyéb vagyontárgyakban (árukban) – keletkezett.
Amelyek szándékos bűncselekménynek biztosított általi kísérlete vagy elkövetése során következtek be.

A biztosító mentesülése
A biztosító mentesül a kár megtérítése alól, ha a kárt jogellenesen és szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták.
Ilyen magatartás:

 • ha a gépjárművet érvényes gépjárművezetői engedély nélkül vezették;
 • ha a gépjárművezetést károsan befolyásoló gyógyszer hatása alatt, illetve 0,8 ezrelék véralkohol szintet elérő alkoholos befolyásoltság állapotában vezették
 • ha a gépjármű vezetőjének szervezetében kábítószer használata kimutatható;
 • ha a (gép)járművet túlterhelték vagy üzemeltetését vontatását szakszerűtlenül végezték;
 • ha a káresemény – a forgalmi engedély érvényességétől függetlenül – a (gép)jármű biztonsági berendezéseinek súlyosan elhanyagolt műszaki állapotával összefüggésben következett be.

a biztosító a lopáskár esetén mentesül a biztosítási összeg kifizetése alól, ha a védelmi rendszer az előírásoknak nem felelt meg.

Mi a CASCO területi hatálya?
A CASCO biztosítások általában Európa területén érvényesek, de a pontos meghatározás eltérő az egyes biztosítóknál.

 • Allianz Hungária Biztosító Rt.
  Európa és Törökország egész területe. A hatálya nem terjed ki – Észtország, Lettország és Litvánia kivételével – a volt Szovjetunió területén bekövetkezett biztosítási eseményekre.
 • AEGON Magyarország Általános Biztosító Rt.
  A szerzôdés Európa területére – ideértve Törökország teljes területét is – érvényes. Nem terjed ki a biztosítás hatálya Macedóniára, Bosznia-Hercegovinára, illetve a volt Szovjetunió utódállamaira, kivéve Észtország, Lettország, Litvánia területét
 • Argosz Biztosító Rt.
  Európa földrajzi értelemben vett része.
 • UNIQA Biztosító Rt.
  Európa valamint Törökország teljes területe.
 • Európa Biztosító Rt.
  A szerződés Magyarország, és a Nemzetközi Zöld Kártya Egyezmény európai tagországainak területén hatályos.
 • Generali-Providencia Biztosító Rt.
  Európa területe (Európa földrajzi értelemben értendő, azaz a volt Szovjetunió utódállamainak ázsiai területére és Törökország ázsiai területére a biztosítási védelem nem terjed ki.)
 • UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
  A szerződés Magyarország, valamint a Nemzetközi Zöld Kártya Egyezményben részes azon országok területére terjed ki, amelyekkel a Nemzeti Iroda kétoldalú megállapodást kötött. Kiterjed a biztosítás hatálya azon országok területére is, amelyek Nemzeti Irodájával a magyar Nemzeti Iroda külön megállapodást kötött. Az egyezmény valamelyik résztvevője tagságának esetleges felfüggesztése a területi hatály adott országban történő időleges felfüggesztését is jelenti
 • OTP-Garancia Biztosító Rt.
  Európa területe beleértve Törökország egész területét. Nem terjed ki a volt Szovjetunió utódállamaira, kivéve Észtországot, Lettországot és Litvániát.

Szerződő, biztosított, kedvezményezett

 • Szerződő: a jármű tulajdonosa, vagy más olyan személy, akinek a jármű megóvásához ér­deke fűződik, vagy a szerződést a tulajdonos javára köti. A díjfizetési kötelezett­ség a szerződő felet terheli.
 • Biztosított: a jármű tulajdonosa, a biztosító szolgáltatására a biztosított jogosult, ha a szerződésben nincs kedvezményezett megnevezve.
 • Kedvezményezett: ha a szerződésben kedvezményezett van megnevezve, a biztosító szolgáltatására ő jogosult, a káresemény időpontjában fennálló kedvezményezetti joga erejéig.

Hogyan működik a bónusz-rendszer a CASCO biztosításoknál?
Hasonlóan a “kötelező“-höz a CASCO biztosításnál is működik bonusz-rendszer, azaz a biztosítók kedvezménnyel jutalmazzák azon ügyfeleiket, akik nem vették igénybe a szerződés szolgáltatásait. Jó tudni, hogy a megszerzett bonusz (kármentes évek) továbbvihető, azaz a biztosítók elfogadják és a díj kialakításánál figyelembe veszik (a szabályzatba foglalt feltételekkel) a korábban megszerzett IGAZOLT kármentes évek számát.
A bonusz mértéke a legtöbb biztosítónál egy-egy kármentes év után 5%, de van olyan biztosító is, ahol három igazolt kármentes év után már 50% díjengedmény adható!

Milyen védelem mellet vállalják a biztosítók a lopás kockázatát?
Rendszerünk CASCO díjszámító programja, a biztosítók díjajánlatánál megadja azt is, hogy az adott biztosító, az adott gépjárműre milyen védelmi előírásokat követel meg.
Lehetséges védelmi eszközök:

 • gyári INDÍTÁSGÁTLÓ (immobilizer)
 • utólag beépített INDÍTÁSGÁTLÓ (immobilizer)
 • gyári RIASZTÓ
 • utólag beépített RIASZTÓ
 • RIASZTÓ + INDÍTÁSGÁTLÓ
 • GPS
 • RABLÁSGÁTLÓ
 • egyéb mechanikai védelem (kormányzár, sebességváltózár…)

A biztosítani kívánt gépkocsi típusától függően, több védelmi eszköz együttes meglétét is előírhatják a biztosítók.
Az utólag beszerelt védelmi eszközök közül csak a MABISZ által megfelelőnek minősítettek fogadhatók el.
FONTOS, hogy az előírt védelem meglétét, lopáskár esetén a biztosítottnak igazolnia kell.

Hasznos tanácsok
Soha ne tartsa a gépjárműben:

 • forgalmi engedélyt, törzskönyvet, szerviz könyvet, személyes iratokat,
 • a gépjármű pótkulcsát,
 • a riasztó, vagy indításgátló tartalékvezérlőjét,

mivel ezeket a gépkocsi ellopása esetén a biztosító kárszakértőjének köteles átadni és ezek hiánya a kár elutasítását vonhatja maga után.

 • A gépkocsi indítókulcsának elveszését, bármilyen okból történő zárcserét, a biztonságtechnikai berendezések cseréjét, bővítését haladéktalanul jelentse be a biztosítónak.
 • A gépkocsiból – bármilyen okból (tankolás, kapunyitás, koccanás …) – való kiszálláskor az indítókulcsot mindig vegye magához.
 • Használt gépkocsi vásárlásakor, az előző tulajdonostól próbálja megtudni, hogy a gépkocsi felszereltségéből mik az utólag, extratartozékként beszerelt alkatrészek (pl. légkondicionáló, különleges keréktárcsa, elektroakusztika… stb.) Ez azért fontos, mert a szériafelszereltség az alapdíjban biztosított, míg az extrafelszereltségre csak külön díj megfizetése esetén nyújt szolgáltatást a biztosító.
 • A gépkocsiban lévő védelmi rendszerekről (riasztó, indításgátló…) – amennyiben nem a gyári szériafelszereltség része – őrizze meg a számlát, vagy tanúsítványt, mert lopáskár esetén a biztosító kérheti. Ha mindez nem áll rendelkezésére, szerezzen be egy szakszervizben igazolást a gépjárműben található védelmi rendszerekről mely tartalmazza a rendszer működőképességét és működési mechanizmusát (pl. riasztó: ugrókódos, nyitás és törésérzékelő, emelésérzékelő, védi az utasteret stb.)
 • Az utólag beépített védelmi rendszereknél csak a MABISZ által megfelelőnek minősített eszközök fogadhatók el.
 • Új CASCO kötése esetén, amennyiben korábban is rendelkezett ilyen szerződéssel és nem vette igénybe szolgáltatásait, kérjen igazolást a kármentes évekről, mert ez jelentős kedvezményt jelenthet.

Fontos tudni, hogy van olyan biztosító (Generali-Providencia Biztosító Rt.) ahol az egy biztosítási éven belül kifizetett károk összegével csökken a biztosítási összeg, kivéve ha a biztosított az éves díjat megfelelően kiegészíti.
Mit jelent ez a gyakorlatban:
pl. a biztosítási év 3. hónapjában a biztosító töréskárra kifizetett 500eFt-ot, a kár helyre lett állítva.
Ugyanennek a biztosítási évnek a 10. hónapjában ellopják a gépkocsit.
A biztosító az önrész levonása után megalapította a gépkocsi káridőponti értéke példánkban 3 millió Ft, elvileg a biztosítónak ezt az összeget kellene kifizetni, de mivel korábban már nyújtott szolgáltatást ezért csak 2,5 millió Ft-ot fog kifizetni, kivéve ha az első kár után a biztosított az éves díjat megfelelően kiegészítette.

A weboldalunkon közzétett információk TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! Jelenleg a feltételek naponta változnak. Az aktuális, friss információkért keresse munkatársainkat a kapcsolat menüpontban található elérhetőségeik bármelyikén, vagy irodánkban személyesen!